Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17069
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЦимбал, Богдан Михайлович-
dc.date.accessioned2023-02-28T19:45:38Z-
dc.date.available2023-02-28T19:45:38Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.issn2306-6814-
dc.identifier.urihttp://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17069-
dc.descriptionЦимбал Б.М. (2023). Правовий механізм публічного управління безпекою особистості в контексті забезпечення сталого розвитку України. Журнал «Інвестиції: практика та досвід», 2, 87-92 https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.2.87uk_UA
dc.description.abstractСтратегія Національної безпеки Української держави визначається через реалізацію право-вого механізму публічного управління безпекою особистості в контексті сталого розвитку Ук-раїни.Підкреслено що в Стратегії сталого розвитку "Україна — 2020", Цілях сталого розвитку Ук-раїни на період до 2030 року, а також Стратегії національної безпеки України до 2030 рокуобгрунтовується нова парадигма розвитку Української держави й окреслюються оновлені соц-іальні та економічні пріоритети.Зазначено, що в основу державної політики сталого розвитку має бути покладено таку сис-тему соціальних цінностей, яка відрізнятиметься від тієї, що існувала в попередньому та су-часному періодах трансформації українського суспільства.Доведено, що принципово новим має бути визнання пріоритетності та взаємозумовленостіжиттєво-визначальних інтересів більшості населення. Держава повинна взяти на себе функціюзабезпечення в суспільстві принципів соціальної справедливості та високої якості життя на ос-нові узгодження й підтримання балансу інтересів усіх громадян. Це уможливить перетворитисуспільство на стійку, збалансовану та водночас дієву систему, яка позитивно розвивається.Зазначено, що в безпеці особистості ключова роль належить саме державі, яка виступаєосновним соціальним інститутом, покликаним забезпечувати сталий розвиток країни у право-вому руслі. Аналіз нормативно-правових актів України дозволяє стверджувати, що їхнім ос-новним недоліком є те, що, незважаючи на посилення уваги до соціального розвитку та безпе-ки (безпеки людини як на складової безпеки держави), законодавчі акти наразі не визначаютьпроблеми населення України та шляхи їхнього вирішення.Наголошено, що розширення соціальної бази реформ в Україні нерозривно пов'язано з пол-іпшенням якості життя, підвищенням матеріального добробуту, зміцненням стабільності всуспільстві, посиленням економічної та особистої безпеки населення. Це зумовлює не-обхідність відродження місцевого самоврядування, заснованого на громадській ініціативі, щоактивізує інститути сім'ї й безпеки особистості та сприяє сталому соціальному розвитку країни.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво ТОВ "ДКС-центр"uk_UA
dc.relation.ispartofseries;2-
dc.subjectбезпека особистості, сталий розвиток держави, правове забезпечення безпеки особистості, соціальні цінності.uk_UA
dc.titleПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГОУПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ОСОБИСТОСТІВ КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГОРОЗВИТКУ УКРАЇНИuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inv+2-2023_St13 (1).pdf852,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.