Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11224
Title: Improvement of the method of calculating a group of sound insulating panels
Authors: Bielikov, Anatolii
Mamontov, Oleksandr
Papirnyk, Ruslan
Stytsenko, Tetiana
Остапов, Костянтин Михайлович
Shalomov, Volodymyr
Рагімов, Сергій Юсубович
Мельниченко, Андрій Сергійович
Keywords: optimization of calculation of sound-insulating panels excess noise load
oversized noise
ugly joke
Issue Date: 2019
Publisher: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Series/Report no.: 6/10;(102)
Abstract: Розглядаються оригiнальнi одношаровi i багатошаровi структури звукоiзоляцiйних огороджень, а також їх переваги в порiвняннi з традицiйними аналогами. Аналiзуються недолiки методу оптимiзацiйного розрахунку групи звукоiзоляцiйних огороджень, призначених для зниження шуму в декiлькох виробничих примiщеннях. Даний метод має обмеженi функцiональнi можливостi, що викликано вiдносно малим числом цiльових функцiй i вiдповiдних умов їх використання. З огляду на це, запропоновано удосконалений метод оптимiзацiйного розрахунку групи звукоiзоляцiйних огороджень. Удосконалення методу полягає в збiльшеннi числа цiльових функцiй, призначених для багатоцiльової оптимiзацiї з урахуванням реальних виробничих умов. Доопрацювання алгоритму полягає в попередньому видiленнi пiдгрупи огорож з додатковими вимогами щодо умов експлуатацiї (пiдвищена мiцнiсть, пожежна безпека та iн.). При наявностi цих умов оператор директивно розподiляє структури i заготовленi матерiали по видiленим огорожам. Наводиться постановка оптимiзацiйного завдання групового розрахунку з доповненим перелiком цiльових функцiй та обмежень. Даються рекомендацiї щодо вибору цiльової функцiї в конкретних виробничих умовах. Наводяться нормативнi вимоги щодо зниження шуму всерединi виробничого примiщення та спектральнi характеристики звукоiзоляцiї огорож з рiзних матерiалiв. Також наводяться спектральнi характеристики чинного шуму всерединi примiщення до i пiсля застосування звукоiзоляцiйної огорожi. Ефективнiсть методу пiдтверджена стiйким зниженням математичного очiкування i дисперсiї сумарного навантаження шуму на людей у виробничих примiщеннях зi збiльшенням кiлькостi iтерацiй. Розрахунковим шляхом продемонстровано зниження надлишкового навантаження шуму в порiвняннi зi стандартними методами. Тим самим пiдтверджена ефективнiсть удосконаленого методу при розробцi групи звукоiзоляцiйних огороджень як технiчних засобiв охорони працi
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11224
ISSN: 1729-3774
Appears in Collections:Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vejpte_2019_6(10)__8.pdf895,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.