Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12139
Title: МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО СТАНУ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ ПОЖЕЖІ
Authors: Отрош, Юрій Анатолійович
Ковальов, Андрій Іванович
Томенко, Віталій Іванович
Keywords: моделювання
вогнезахисне покриття
температурний режим вуглеводне- вої пожежі
теплофізичні характеристики
Issue Date: 2020
Publisher: НУЦЗУ
Abstract: Представлено результати експериментального визначення температури з не обігрівної по- верхні сталевих пластин з вогнезахисним покриттям в умовах вогневого впливу за температур- ного режиму вуглеводневої пожежі. Проведено аналіз результатів експериментального визна- чення температури з не обігрівної поверхні сталевих пластин з вогнезахисним покриттям в умо- вах вогневого впливу за температурного режиму вуглеводневої пожежі (температура в печі, тем- пература у визначених місцях на поверхні сталевих пластин, поведінка досліджуваного вогнеза- хисного покриття). На основі отриманих даних (температури в печі та з не обігрівної поверхні сталевих пластин з системою вогнезахисту) розв’язанням обернених задач теплопровідності знайдено теплофізичні характеристики вогнезахисного покриття (коефіцієнт теплопровідності та питому об’ємну теплоємність), які в подальшому використовувалися для моделювання нестаціо- нарного прогріву сталевих пластин з вогнезахисним покриттям в умовах вогневого впливу за те- мпературного режиму вуглеводневої пожежі. Побудовано розрахункову скінчено-елементну мо- дель системи «сталева пластина-вогнезахисне покриття» для моделювання нестаціонарного про- гріву такої системи в програмному комплексі ANSYS R17.1. Проведено моделювання нестаціо- нарного прогріву системи «сталева пластина-вогнезахисне покриття» в програмному комплексі ANSYS R17.1. з заданими параметрами (геометрична модель, теплові впливи, початкові та гра- ничні умови, властивості матеріалів системи). Проведено оцінку достовірності результатів чисе- льного моделювання в програмному комплексі ANSYS R17.1. реальним експериментальним ви- пробуванням, зроблено висновок про адекватність розробленої моделі реальним процесам, що відбуваються при нагріванні сталевих пластин з вогнезахисним покриттям в умовах вогневого впливу за температурного режиму вуглеводневої пожежі.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12139
ISSN: 2524-0226
Appears in Collections:Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf492,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.