Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12551
Title: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Other Titles: REORGANIZATION OF THE STATE REGULATION SYSTEM OF BALANCED DEVELOPMENT OF THE BUILDING COMPLEX
Authors: Овчар, С.Г.
Keywords: податкова політика
соціальної системи держави
перерозподіл ресурсних благ
соціальна підтримка
оподаткування
податок
Issue Date: 2019
Publisher: НУЦЗУ
Citation: ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ Серія "Державне управління"
Series/Report no.: 2(11)2019;
Abstract: Зазначено, що у політологічному аспекті податкова політика постає, в першу чергу, найважливішим компонентом не тільки фінансової, а й соціальної системи держави. Від податкової політики багато в чому залежить справедливість перерозподілу ресурсних благ в державі, соціальна підтримка населення, відповідно - і соціальна стабільність в державі. Відзначено, що в сучасній науковій і навчальній літературі до сих пір не дається однозначного тлумачення поняття «податкова політика». У будь-якому випадку, податкова політика - це найважливіший компонент державного соціально-економічного курсу. Вона покликана сприяти формуванню податкової системи, стимулюючої нарощування вітчизняного багатства і соціального благополуччя, максимально раціоналізувати використання цього багатства, а також дотримуватися балансу між інтересами національної економіки та населення країни, забезпечуючи таким чином соціально-економічний прогрес. Запропоновано державну податкову стратегію спрямовувати на досягнення наступних цілей: забезпечення високої динаміки економічного зростання, зниження рівня циклічності виробництва, усунення дисбалансу в розвитку, подолання інфляції (економічні завдання); перерозподіл національного доходу з метою підтримки соціально незахищених груп за допомогою стимулювання збільшення; прибутку і запобігання зниженню доходів пересічних громадян (соціальні завдання); збільшення державних доходів (фіскальні завдання); розвиток економічних взаємовідносин з іншими представниками світової спільноти, створення сприятливого клімату для платіжного балансу (міжнародні завдання). Запропоновано розглядати податок - поняття багатогранне, оскільки має безпосереднє відношення відразу до декількох найважливіших сфер державно-суспільного життя: економіці, народному господарству та політиці. Саме тому зрозуміти його природу досить непросто. Оподаткування - це свого роду квінтесенція інтересів, сформованих в національній економіці незалежно від ступеня розвитку суспільства, моделей його організації та державного устрою країни. Це в черговий раз підкреслює той факт, що податок є комплексною категорію (філософську, економіко-вартісну і правову), а значить, економічні інтереси суб'єктів податкових відносин в обов'язковому порядку повинні бути узгоджені між собою.
Description: It is noted that in the political aspect, tax policy is, first of all, the most important component not only of the financial but also the social system of the state. The fairness of the redistribution of resource goods in the state, social support of the population, and, accordingly, social stability in the state largely depend on tax policy. It is noted that in the modern scientific and educational literature there is still no unambiguous interpretation of the concept of "tax policy". In any case, tax policy is the most important component of the state socio-economic course. It is designed to promote the formation of a tax system that stimulates the growth of national wealth and social well-being, to rationalize the use of this wealth, as well as to strike a balance between the interests of the national economy and population, thus ensuring socio-economic progress. It is proposed to direct the state tax strategy to achieve the following goals: ensuring high dynamics of economic growth, reducing the level of production cyclicality, eliminating imbalances in development, overcoming inflation (economic objectives); redistribution of national income to support vulnerable groups by stimulating growth; income and prevention of declining incomes of ordinary citizens (social tasks); increase in government revenues (fiscal targets); development of economic relations with other representatives of the world community, creation of a favorable climate for the balance of payments (international tasks). It is proposed to consider the tax - a multifaceted concept, as it is directly related to several important areas of public life: economics, economy and politics. That is why it is quite difficult to understand its nature. Taxation is a kind of quintessence of interests formed in the national economy, regardless of the degree of development of society, models of its organization and the state system of the country. This once again emphasizes the fact that the tax is a complex category (philosophical, economic-value and legal), which means that the economic interests of the subjects of tax relations must be consistent with each other.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12551
Appears in Collections:Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління 2019/ВИПУСК 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STOvchar.pdf664,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.