Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13481
Title: Прогнозування масштабів хімічного ураження за умов осадження небезпечної речовини
Authors: Кустов, Максим Володимирович
Басманов, Олексій Євгенович
Тарасенко, Олександр Андрійович
Мельниченко, Андрій Сергійович
Keywords: небезпечна хімічна речовина
дифузія
локалізація
осадження
Issue Date: 2021
Publisher: НУЦЗУ
Series/Report no.: Проблеми надзвичайних ситуацій;1 (33)
Abstract: Розроблено математичну модель зони викиду газоподібних небезпечних речовин при різ-них умовах активного осадження небезпечної хмари. На основі диференційних рівнянь розпо-всюдження газу в просторі отримано поетапну модель розповсюдження хмари небезпечної хімі-чної речовини, яка описує етапи викиду речовини із аварійного технологічного обладнання, оса-дження небезпечного газу дрібнодисперсним рідинним потоком та вільне розповсюдження хма-ри в повітрі. Розроблена математична модель дозволяє проводити розрахунок розмірів зон хіміч-ного забруднення з визначенням граничних умов безпеки з урахуванням напрямку та швидкості вітру, температури повітря, ступеня вертикальної стійкості повітря, ширини зони активного оса-дження та хімічних властивостей як газу так і рідини. На базі пакету математичних програм MAPLE розроблено алгоритм вирішення математичної моделі з можливістю візуалізації резуль-татів прогнозування. Автоматизація процесу прогнозування масштабів надзвичайної ситуації з візуалізацією результатів прогнозування підвищує ефективність роботи штабів з ліквідації над-звичайної ситуації та скорочує час прийняття управлінського рішення. За допомогою розробле-ного алгоритму проведено прогнозування масштабів хімічного ураження за різними параметра-ми викиду небезпечної речовини, кількістю зон осадження та інтенсивністю подачі дрібнодиспе-рсного потоку на осадження. Проведено порівняльний аналіз результатів прогнозування умовної зони хімічного ураження при вільному розповсюдженні хмари та при активній локалізації зони викиду оперативно-рятувальними підрозділами. Результати порівняльного аналізу показали, що врахування процесів осадження хмари небезпечних хімічних речовин при прогнозуванні масш-табів надзвичайної ситуації дозволяють суттєво підвищити точність визначення розмірів небез-печної зони, що впливає на коректність прийняття управлінського рішення при проведенні ава-рійно-рятувальних та евакуаційних робіт
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13481
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kustov Basmanov Tarasenko Meklnichenko.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.