Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14654
Title: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПЕЦИФІКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС
Other Titles: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SPECIFICS OF STATE REGULATION OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CIRCULAR ECONOMY IN UKRAINE AND EU COUNTRIES
Authors: Набока, Р.Ю.
Keywords: циркулярна економіка
механізми державного регулювання
ремануфактурінг
екологічний дизайн
Issue Date: 2021
Publisher: НУЦЗУ
Citation: ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ Серія "Державне управління"
Series/Report no.: 2(15)2021;
Abstract: У статті проведено порівняльний аналіз специфіки державного регулювання формування та розвитку циркулярної економіки. Розглянуто передовий досвід формування умов для розвитку циркулярної економіки. Показано, що в ЄС був запущений Проект Європейської мережі ремануфактурінга, який був спрямований на здійснення взаємодії уряду, виробників і наукової спільноти для розвитку ремануфактурінга в регіоні, за допомогою досліджень ринку, збору і аналізу кращих практик і моделей бізнесу. Проаналізовано розвиток ремануфактурінга і екологічного дизайну продукції як ключових компонентів циркулярної економіки. Підкреслено, що однією з основних цілей Сьомої програми дій по навколишньому середовищу ЄС є підвищення ефективності використання ресурсів, формування зеленої економіки, що також в повній мірі відповідає завданням формування циркулярної економіки. Виокремлено умови створення умов і стимулів для повторного використання і відновлення продукції. Зазначено, що на це був орієнтований ряд законодавчих нормативно-правових актів, до яких відносяться Директива 2000/53/ЄС про транспортні засоби, що відслужили, та Директива 2012/19/ЄС про електронне обладнання. Підкреслено, що в сучасних умовах вирішення даного завдання сприяє прийняттю нової версії міжнародного стандарту екологічного менеджменту ISO 14001:2015 року, в якому зроблено акцент на концепції життєвого циклу продукції з урахуванням можливості її використання або відновлення по завершенню експлуатації.
Description: The article contains a comparative analysis of the specifics of the state regulation of formation and development of the circular economy. The best practices of formation of conditions for development of circular economy are considered. It is shown that the EU launched the Project of the European Network of Remanufactures, which was aimed at implementing the interaction of the government, manufacturers and the scientific community for the development of remanufactures in the region, using market research, collection and analysis of best practices and business models. The development of remanufacturing and environmental design of products as key components of the circular economy is analyzed. It is underlined that one of the main objectives of the EU Seventh Program of Action on Environment is to improve resource efficiency and the formation of a green economy, which is also fully consistent with the objectives of the formation of a circular economy. The conditions for creation of incentives for re-use and restoration of products are highlighted. It is noted that a number of legislative and regulatory acts were aimed at this, including the 2000/53/EU Directive on Retired Vehicles and the 2012/19/EU Directive on Electronic Equipment. It is emphasized that in modern conditions, the solution of this problem contributes to the adoption of a new version of the international environmental management standard ISO 14001:2015, which emphasizes the concept of the product life cycle, taking into account the possibility of its use or restoration upon completion of operation.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14654
Appears in Collections:ВІСНИК НУЦЗ УКРАЇНИ. СЕРІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 2021/Випуск15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Naboka.pdf529,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.