Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16152
Title: Recycling of Polymer Waste into Plastic Lubricants
Authors: Grigorov, Andrey
Sinkevich, Irina
Ponomarenko, Natalia
Bondarenko, Oleksandr
Usachov, Dmytro
Matukhno, Vasyl
Shevchuk, Oleksandr
Keywords: Grease
Waste oil
Polymer waste
Thermal destruction
Adhesive properties
Solvent
Boiling point
Issue Date: 21-Mar-2022
Publisher: Slovnaft VURUP
Citation: Petroleum & Coal . 2022, Vol. 64
Series/Report no.: Issue 3;709-713
Abstract: A technology for the production of greases from polymeric household waste has been proposed, including the stage of boiling the polymer in a solvent, which is used as a used motor oil SAE10W-40. In the production of greases using this technology, a significant amount of used polymer products is utilized, while the share of waste from low-pressure polyethylene and polypropylene (PP) is, respectively, 20-50% of the mass and 50-75% of the mass. This approach makes it possible to significantly expand the raw material base of the specified technological process and, due to the involvement of relatively cheap raw materials, significantly reduce the cost of finished products. The results of the study of the adhesive properties of the obtained lubricants allow us to give the following recommendations: for lubricants based on low-pressure polyethylene with a polymer: oil ratio of 1: 1, the rational rotation speed was no more than 2850 rpm, with a ratio of 1: 3 - about 3950 rpm and with a ratio of 1: 5 - up to 5300 rpm; rational rotation speed for lubricants based on PP at a polymer: oil ratio of 1: 1 does not exceed 3600 rpm, at a ratio of 2: 1-4900 rpm and at a ratio of 3: 1 - 6000 rpm.
Description: [1] Zezin AB. Polimery ta navkolyshnye seredovyshche. Sorosivsʹkyy osvitniy zhurnal, 1996; 2: 57-64. [2] Zakon Ukrayiny vid 05.03.1998r. № 187/98-VR. Pro vidkhody / Redaktsiya vid 04.10.2018 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98. [3] Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv vid 18 serpnya 2017 r. № 605-r. Pro skhvalennya Enerhetychnoyi stratehiyi Ukrayiny na period do 2035 roku «Bezpeka, enerhoefektyvnistʹ, konkurentospromozhnistʹ» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017. [4] Ilʹyinykh HV. Otsinka teplotekhnichnykh vlastyvostey tverdykh pobutovykh vidkhodiv vykhodyachy z yikhnʹoho morfolohichnoho skladu. Visnyk PNDPU. Urbanistyka, 2013; 3: 125–137. [5] Bazunova MV, Prochukhan YA. Sposoby utylizatsiyi vidkhodiv polimeriv. Visnyk Bashkyrsʹkoho uniwersytetu, 2008; 13(4): 875-885. [6] Haliakhmetov RN, Sudakova OM. Sposib otrymannya palyva z vidkhodiv polietylenu. Pererobka vuhlevodnevoyi syrovyny. Kompleksni rishennya: materialy Vseros. nauk. konf., Samar. derzh. un-t. Samara, 2016; (2): 249–250. [7] Furda LV, Rylʹtsova IH. Lebedyeva OY. Katalitychna destruktsiya polietylenu v prysutnosti syntetychnykh alyumosylikativ. Zhurnal prykladnoyi khimiyi, 2008; 81(9): 1555-1558. [8] Kornyeyev I.S., Kozlovsʹkyy R.A., Shvets V.F. Otrymannya motornoho palyva z vidkhodiv polimeriv. Uspikhy khimiyi ta khimichnoyi tekhnolohiyi. 2008; 22(6): 44-49. [9] Grigorov AB. The prospects of obtaining plastic greases from secondary hydrocarbon raw material. Pet Coal, 2018; 60(5): 879–883. [10] Myronova M.V., Filippova T.N., Pakhmanova O.A. Rozchynennya polietylenu v lehkomu hazoyli katalitychnoho krekinhu. Visnyk Bashkyrsʹkoho universytetu. 2012; 17(4) : 1731- 1734.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16152
ISSN: 1337-7027
Appears in Collections:Кафедра фізичної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PC-X_Grigorov_196.pdf355,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.