Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16896
Title: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Other Titles: STATE REGULATION OF COMPETENT APPROACH DEVELOPMENT IN THE EDUCATION SYSTEM OF UKRAINE
Authors: Сиченко, В.В.
Мареніченко, В.В.
Рибкіна, С.О.
Keywords: державне регулювання
компетентнісний підхід
компетентність
компетенція
Issue Date: 2022
Publisher: НУЦЗУ
Citation: ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ Серія "Державне управління"
Series/Report no.: 2(17)2022;
Abstract: Визначено сутність понять «компетентність» та «компетентний підхід». Проаналізовано основні ідеї компетентнісного підходу. Зокрема, підхід характеризується формуванням системи освіти в залежності від пропонованих вимог суспільства, тобто від очікуваного результату. У зміст ключових компетентностей входять не тільки знання, а й готовність застосовувати знання в різних ситуаціях. Таким чином, компетентнісний підхід дозволяє в процесі освіти формувати готовність і здатність людини самостійно і відповідально вирішувати професійні та особистісні задачі, пов'язані з вмінням добувати і якісно використовувати знання, застосовуючи їх в реальних ситуаціях. Визначено сучасні механізми реалізації компетентнісного підходу в системі освіти. Зокрема, виділено механізми надання освітніх можливостей для саморозвитку особистості. Визначено ключові компетентності та охарактеризовано їх основні особливості. Зокрема, розглянуто ключові компетентності в Концепції Нової української школи, Законі України «Про освіту» для системи навчання впродовж життя. Дослі дження виявило, що найважливішими критеріями формування компетентностей є: відповідність змісту освіти соціально-економічним змінам суспільства; соціальне впорядкування суспільства для підготовки конкурентоспроможного фахівця; рівень розвитку педагогічної науки. Застосування компетентнісного підходу в освіті має стати одним із пріоритетних напрямів державної політики України. Розвиток цього підходу дозволить реконструювати та збагачувати зміст освіти, результатом якого є практична діяльність, діяльність на основі знань, що посилить взаємодію освітніх структур з ринками праці та допоможе вирішити економічні, політичні та соціальні виклики, що стоять перед суспільством в епоху переходу до цифрової економіки.
Description: The essence and evolutionary approaches to the concepts of «competence» and «competent approach» are defined. In particular, it is determined that in science there are different approaches to the definition of these concepts. One opinion, there is based on the difference of these concepts, the other on their identification. The basic ideas of the competent approach are analyzed. In particular, it is determined that competent is not opposed to knowledge, skills, but it does not contain them, although it is not their simple sum. Modern mechanisms in implementation of the competent approach in the education system have been identified. In particular, mechanisms for providing clients with educational opportunities for self-development should be highlighted. Key competences are identified and their main characteristics are characterized. In particular, the key competencies in the Concept of the New Ukrainian School, the Law of Ukraine «Pro osvitu» for life-long learning are considered. The study found that the most important criteria for the formation of competencies are the following: relevance of education content to social and economic changes of society; social ordering of society for the preparation of a competitive specialist; level of development of pedagogical science. Applying a competent approach to education should become one of the priority directions of Ukraine's state policy in the field of education. The development of this approach will allow us to reconstruct and enrich the content of education, which should result in practical activities, knowledge-based activities, which will strengthen the interaction of educational structures with the labor markets and will help solve the economic, political and social challenges facing society in the era of transition to the digital economy.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16896
Appears in Collections:Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління Випуск 2(17) 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sychenko.pdf524,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.