Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/20308
Title: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Other Titles: STATE REGULATION N THE SPHERE OF INFORMATION SECURITY OF UKRAINE UNDER THE CONDITIONS OF THE STATE OF MARTIAL
Authors: Лопатченко, І.М.
Помаза-Пономаренко, А.Л.
Батир, Ю.Г.
Keywords: інформаційна безпека
інформаційна культура
загрози інформаційній безпеці
Issue Date: 2024
Publisher: НУЦЗУ
Citation: ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ Серія "Державне управління"
Series/Report no.: 1(20)2024;
Abstract: У сучасних військово-політичних реаліях важко і навіть недоречно заперечувати роль інформації як інструменту протистояння, фактично – зброї. Інформація дозволяє вигравати війни та політичні кризи без жодного пострілу, формуючи та розпалюючи внутрішні протиріччя. Така тактика характерна для війн нового формату – гібридних, де безпосередній військовий фактор є лише однією зі складових цілого. Варто звернути увагу на те, що в умовах, коли цілий комплекс інформації розрахований на маніпулювання громадською думкою, свідомістю людини та подається за допомогою фізіологічних і психологічних методів і засобів її сприйняття, постає питання низького рівня інформаційної культури, що спричиняє зниження здатності людини до критичного сприйняття, стає важливим аналіз та оцінка отриманої інформації. У цьому випадку здатність до формування власної думки практично відсутня. Цілком правильно вважати, що інформаційна безпека15 передбачає: належний рівень інформаційної культури, тобто теоретичну і практичну підготовку особистості, що забезпечує захист і реалізацію її життєво важливих інтересів і гармонійний розвиток в умовах інформаційного суспільства, незалежно від наявності інформаційних загроз; здатність держави створити умови для гармонійного розвитку та задоволення інформаційних потреб особи незалежно від наявності інформаційних загроз; забезпечення, розвиток і використання інформаційного середовища в інтересах особи; захист від різноманітних інформаційних загроз. У статті розкриваються аспекти забезпечення інформаційних прав та свобод суспільства з врахуванням захисту інформаційної безпеки держави в умовах воєнного стану. Визначаються пріоритетні напрямки захисту інформаційної безпеки. Розглядаються типові загрози інформаційній безпеці та їх походження. Також, важливим є висновок про те, що забезпечення інформаційної безпеки полягає у створенні заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки
Description: In modern military realities, it is difficult and even inappropriate to deny the role of information as a tool of confrontation, in fact - a weapon. Information allows you to win the war without firing a single shot, creating and fueling internal contradictions. Such tactics are characteristic of new format wars - hybrid wars, where the direct military factor is only one of the components of the whole. It is worth paying attention to the fact that in conditions where a whole set of information is designed to manipulate public opinion, human consciousness and is presented with the help of physiological and psychological methods and means of its perception, the issue of a low level of information culture arises, which causes a decrease in a person’s ability to critical perception , the analysis and evaluation of the received information becomes important. In this case, the ability to form one’s own opinion is practically absent
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/20308
Appears in Collections:Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління Випуск 1(20)2024

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2Lopatchenko.pdf345,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.