Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6104
Назва: Дослідження розвитку віктимності у майбутніх працівників ДСНС.
Автори: Гура, Світлана Олександрівна
Галагуря, Марина
Ключові слова: віктимність
віктимна поведінка
курсанти НУЦЗУ
Жертва
Дата публікації: лис-2017
Видавництво: Національний університет цивільного захисту України
Бібліографічний опис: Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 30 листопада 1 грудня 2017р. С. 69-72
Серія/номер: IV;
Короткий огляд (реферат): Проблема віктимності є значною проблемою сучасної психології. Віктимність є здатністю суб'єкта ставати жертвою соціально- небезпечного прояву та розглядається науковцями як явище соціальне (статусні характеристики рольових жертв й поведінкові відхилення від норм безпеки), психічне (патологічна віктимність, страх перед злочин- ністю та іншими аномаліями) і моральне (інтеріоризація віктімогенних норм , правил поведінки віктимної і злочинної субкультури, самовизна- чення себе як жертви). Аналіз віктимності і її складових дозволяє глиб- ше зрозуміти феномен жертви, розробити необхідні і соціально обґрун- товані заходи з психологічної профілактики правопорушень. Особливо гостро проблема віктимності постає у контексті роботи у сфері ДСНС.
Опис: . Оскільки ця професія у більшості випадків тісно пов’язана з великим ризиком для життя та водночас з відповідальністю за життя інших людей, віктимність є недопустимою для працівників ДСНС. Саме тому ми повинні дослідити фактори, що призводять до ви- никнення віктимності у майбутніх представників цієї професії у цілях її профілактики. Дослідження проблеми віктимності та факторів її розвитку широ- ко висвітлено у працях таких науковців як Л.В. Франк, В.И. Полубинсь- кий, Д.В. Ривман, А.Л. Рєпєцкая, К. Міядзава, В.А. Туляков, Я.И. Гос- тунська, О. О. Андроннікова, Ю.А. Клейберг, В.А. Ядов та інших відо- мих психологів. Незважаючи на велику кількість досліджень в області віктимності, більшість питань, пов’язаних з виявленням чинників, що спричиняють розвиток віктимності та подальшим впливом даного феномену на осо- бистість та її соціальні відносини, залишаються відкритими. Типова поведінка людей в певних ситуаціях є вираз їх внутріш- ньої сутності. Кожна людина живе і діє в умовах певної соціальної сис- теми, виконуючи безліч різних соціальних ролей, які представляють ди- намічний вираз його соціальних позицій, статусів [1]. Віктимність - це специфічна поведінка і індивідуально-психологічні якості потерпілого, які детермінують злочинну поведінку, що здійсню- Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 79 ється щодо потерпілого. Л.В. Франк розглядає віктимну поведінку через категорію віктимності і вказує на те, що всі типи віктимності існують в двох формах: потенційної та реалізованої. На думку Л.В. Франка, вік- тимність це потенційна або актуальна здатність особи індивідуально або колективно ставати жертвою соціально-небезпечного прояву. Реалізо- вана віктимність – реалізована злочинним актом особистісна схильність або здатність людини за певних обставин стати жертвою злочину [6]. В.І. Полубінський пов'язує віктимність виключно з внутрішніми якостями індивіда, зовнішнім якостям він відводить роль реалізаторів потенційної віктимності [2]. При цьому Л.В. Франк і В.І. Полубінський припускають, що потерпілим від злочину може стати індивід, який не володіє потенційною віктимністю. Іншої точки зору дотримується Д.В. Рівман. Автор вважає, що ві- ктимність всіх членів суспільства обумовлена існуванням злочинності, і тому він виділяє «нормальну», «середню» і «потенційну» віктимність. На його думку, будь-який індивід потенційно є віктимним, так як в пев- ній життєвій ситуації може стати жертвою злочину. При тому можли- вість реалізації даних якостей багато в чому залежить від наявності кон- кретної ситуації [3]. Очевидно, що індивідуальна віктимність, або «комплекс жертви», завжди реалізується у відповідній ситуації. Такі ситуації пред'являють до людей вимоги, які перевищують їх адаптивний потенціал. Це життєві тру- днощі, критичні ситуації, негативні життєві події, стресові життєві події, травматичні події, небажані події, життєві кризи, економічна депривація, лиха, катастрофи. Кожна з цих ситуацій таїть в собі або виклик, або загро- зу життєдіяльності людини, а то і викликає непоправні втрати [4]. Підсумовуючи теоретичні концепції можна сказати, що основни- ми характеристиками жертви є почуття страху, провини, тривога, неа- декватне самовідношення. Віктимність проявляється у різних сферах соціального життя, у тому числі й в професіональній. Професія працівника ДСНС вимагає від спеціаліста інтелектуальних, фізичних та нервово-психічних затрат. Робота працівника ДСНС безпосередньо пов’язана з ризиком. Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних стратегічних, тактичних та оперативних завдань. Професіональна діяльність пра- цівника ДСНС передбачає реалізацію певних процедур, виконання пос- тавленого завдання, аналіз, порівняння та інтерпретацію даних, пропо- зицію нових рішень. У сучасних умовах праця даних спеціалістів стала набагато склад- нішою, більш напруженою й небезпечнішою, тому що повсюдно пов'я- зана із застосуванням різних технічних засобів, озброєння та спеціаль- ної техніки. Робота пожежних частин пов'язана зі значним фізичним та нервово-психічним напруженням, викликаним високим ступенем осо- Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології 80 бистого ризику, відповідальністю за людей та збереження матеріальних цінностей, з необхідністю прийняття рішення в умовах дефіциту часу. Крім того, діяльність працівників ДСНС протікає у вкрай несприятли- вих умовах. Діяльність супроводжується несприятливим впливом фізичних, хімічних, психологічних та інших патогенних факторів, що викликають виражений фізіологічний та психоемоційний стрес. Екстремальні умови характеризуються сильним травмуючим впливом подій, пригод та об- ставин на психіку співробітника ДСНС. Цей вплив може бути потужним й однократним у випадку загрози життю та здоров'ю, вибухах, обвален- нях будівель тощо, або багаторазовим, що вимагає адаптації до постійно діючих джерел стресу. Він характеризується різним ступенем раптовос- ті, масштабності, може служити джерелом як об'єктивно, так і суб'єкти- вно обумовленого стресу. Специфіка роботи працівників ДСНС передбачає роботу з жерт- вами на різних етапах. Рятівники напряму докладають зусилля щодо допомоги у надзвичайних ситуаціях, а екстремальні психологи працю- ють з жертвами з метою усунення психологічних наслідків травмуючи ситуацій. Працівникі ДСНС виконують свої професійні обов’язки в умовах постійного стресу(навіть в періоди між чергуваннями вони по- винні бути постійно доступні по мобільному телефону і, за винятком періоду відпустки, не мають права виїжджати в такі місця, звідки немо- жливо швидко повернутися), і особливо схильні до різних психологіч- них проблем. Саме тому людина, що бажає освоїти дану професію, по- винна мати твердий характер, силу волі, відповідальність, акуратність, чітку координацію рухів, швидкість реакцій. Медичними протипоказан- нями є нервові і психічні захворювання, порушення функцій опорно- рухового апарату, захворювання серцево-судинної і дихальної системи. Саме тому це дослідження присвячено розвитку віктимності у працівників ДСНС, з метою виявити негативні фактори, що сприяють її виникненню. Проблема віктимності це одна з найбільш значних проблем сучасної психології. Віктимність це сукупність властивостей людини, обумовлених комплексом соціальних, психологічних і біофізичних умов, що сприяють дезадаптивному стилю реагування суб'єкта, що у свою чергу приводить до збитку для його фізичного або емоційно-психічного здоров'я. Таким чином, віктімнсть – схильність людини потрапляти в ситу- ації, пов'язані з небезпекою для його життя і здоров'я. Зокрема, це дії і вчинки людини, які провокують бажання на нього напасти. Класифіка- ція різних варіантів віктимності призводить до розуміння наявності як загальної віктимності, що залежить від соціальних рольових та гендер- них характеристик жертви, так і специфічної віктимності, що реалізу- ється в установках, властивостях, атрибуціях особистості. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 81 Що стосується контексту роботи у ДСНС, то віктимність є недо- пустимою для працівників цієї сфери, оскільки специфіка роботи на- пряму пов’язана з допомогою іншим людям, які стали жертвами різно- манітних екстремальних ситуацій. Працівник ДСНС повинен завжди знаходитись у стані психологічної готовності до загроз, мати здатність виконувати складні завдання в умовах стресу, нестачі часу, дії різних відволікаючих чинників. Віктимна поведінка може привести до різних негативних наслідків та становить загрозу як самому працівнику, так і людям, з якими він безпосередньо працює.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6104
Розташовується у зібраннях:Кафедра психології діяльності в особливих умовах

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Галагуря1.pdf132,46 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.