Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9352
Title: Аналіз можливих причин виникнення надзвичайних ситуацій на АЕС з метою мінімізації ризику їх виникнення
Authors: Тарадуда, Дмитро Віталійович
Попов, О.О.
Яцишин, А.В.
Ковач, В.О.
Артемчук, В.О.
Собина, Віталій Олександрович
Соколов, Дмитро Львович
Демент, Максим Олександрович
Яцишин, Т. М.
Матвєєва, І. В.
Keywords: атомна електростанція
надзвичайна ситуація
порушення в роботі АЕС
внутрішні та зовнішні чинники
система аварійної готовності та реагування
Issue Date: 2019
Publisher: Київ: ДНТЦ ЯРБ
Citation: Науковий журнал "Ядерна та радіаційна безпека"
Series/Report no.: 1(81);
Abstract: У роботі показано, що за різних негативних обставин на АЕС мо- жуть виникати різні надзвичайні ситуації, які створюють значний ри- зик для природного середовища, здоров’я персоналу та населення прилеглих територій. Наведено приклади найбільших аварій на АЕС світу, які призвели до значного радіаційного забруднення довкілля. Відзначено, що одним із основних завдань, які ставить перед собою ДП «НАЕК «Енергоатом» в сфері аварійної готовності та цивільного за- хисту на найближче майбутнє, є удосконалення систем і обладнання, інженерного та програмно-технічного забезпечення системи аварійної готовності та реагування на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС. Показано, що для виведення даної системи на вищий рівень, необхідно володіти знаннями причинно-наслідкових ланцюгів формування над- звичайних ситуацій в конкретних умовах. У зв’язку з цим робота присвя- чена ґрунтовному аналізу можливих причин виникнення різних надзви- чайних ситуацій на АЕС, що дозволить в подальшому розробити нові, більш ефективні підходи та методи їх попередження.
Description: Проведений аналіз низки джерел щодо досліджень в сфері цивільного захисту радіаційно небезпечних об’єктів показує, що незважаючи на впровадження техно- логій і автоматизованих систем моніторингу на атомних електростанціях загроза виникнення потенційно небез- печних ситуацій залишається, а найбільш масштабними є надзвичайні ситуації, які спричиняють радіоактивне та хімічне забруднення навколишнього середовища. Одним із ключових засобів підтримання безпеки експлуа- тації АЕС та її подальшого підвищення є врахування досвіду експлуатації та ліквідації початкової стадії виникнення НС, що включає в себе проведення обліку та аналізу порушень у роботі АЕС, впровадження коригувальних заходів для усу- нення виявлених причин і запобігання повторення порушень. Порушення в роботі енергоблоків АЕС є одним з найважли- віших індикаторів рівня експлуатаційної безпеки. Статистика порушень в роботі всіх енергоблоків ВВЕР, що експлуатува- лись на АЕС України у період з 2000 по 2017 роки, показує, що порушень вище 1‑го класу (аномалія) за міжнародною шкалою INES на цих енергоблоках не відбувалось. Проведений аналіз впливу внутрішніх та зовнішніх по- дій енергоблоку № 2 ЮУАЕС підтверджує, що технічні та адміністративні заходи щодо захисту споруд, систем та елементів забезпечують надійний захист енергоблоку від впливу екстремальних впливів природного і техноген- ного походження. В ядерно-промисловій галузі України у 2017 році не ви- явлено загроз, пов’язаних з ризиком виникнення над- звичайних ситуацій через відмову обладнання або екс- тремальні природні явища. Однак, є додаткові ризики, пов’язані зі зростанням загроз ядерного тероризму внаслі- док збройного конфлікту на південному сході України. Загроза проведення терористичних актів проти АЕС іс- нує і з кожним днем стає все актуальнішою. Попередження терористичних актів на АЕС є одним із ключових аспектів безпеки території, на якій знаходиться станція. Для підвищення ефективності САГР в частині на АЕС України необхідно розробляти нові методи, підходи та ін- формаційні системи для розв’язання задач попередження НС, які базуються на адекватних математичних моделях роз- витку НС і відповідають сучасним вимогам в сфері цивіль- ного захисту. Авторами вже розпочато роботу в цьому на- прямку, отримані результати опубліковано в роботах [16–18]. Крім того, планується, що математичні та програмні за- соби, які автори розроблять в цьому напрямку, в майбут- ньому будуть впроваджені в роботу інформаційно-аналітич- ної експертної системи для оцінки впливу АЕС на довкілля, концептуальні підходи створення якої описано в роботі.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9352
ISSN: 2073-6231
Appears in Collections:Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робітItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.