Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9539
Title: Improvement of the installation with an extended barrel of cranked type used for fire extinguishing by gel-forming compositions
Other Titles: Удосконалення установки гасіння гелеутворюючими складами з подовженим стволом колінчастого типу
Authors: Остапов, Костянтин Михайлович
Кириченко, Ігор Костянтинович
Сенчихін, Юрій Миколайович
Сировий, Володимир Васильович
Воронцова, Дарія Володимирівна
Бєліков, Анатолій Серафимович
Карасьов, Олексій Геннадійович
Клименко, Ганна Олександрівна
Рибалка, Катерина Анатоліївна
Keywords: гелеутворюючi склади
подовжений ствол
установка гасiння
дрiбнорозпилений струмiнь
модельне вогнище
Issue Date: 2019
Publisher: PC «TECHNOLOGY CENTER» Ukrainian State University of Railway Transport
Citation: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. 4/10 (100) P. 30-36, DOI: 10.15587/1729-4061.2019.174592
Abstract: Встановлено, що гасiння пожеж гелеутворюючими складами є перспективним напрямом пiдвищення ефективностi гасiння, особливо в багатоповерхових будiвлях i спорудах рiзного функцiонального призначення, оскiльки дозволяє запобiгти побiчним збиткам вiд заливання нижнiх поверхiв. Для оперативного гасiння пожеж в житлових i промислових спорудах запропоновано нова установка пожежогасiння гелеутворюючими складами. У нiй за рахунок використання колiнчастого подовженого ствола зi спецiальним змiшувачем та розпилювачем досягається рацiональне використання вогнегасної здатностi гелеутворюючих складiв. Ця нова установка дозволяє здiйснювати гасiння гелеутворюючими складами з вiдстанi 3–5 м до осередку пожежi, забезпечуючи безпеку пожежного-рятiвника. Сконструйовано, виготовлено i апробовано натурний зразок оригiнального двохколiнчастого ствола-розпилювача ранцевої установки. При проведеннi експериментальних дослiджень доведено, що його використання завдяки компактностi в складеному станi i простотi розгортання в робоче положення, забезпечує зручнiсть транспортування i оперативнiсть задiяння в швидко змiнних умовах пожежi, особливо в будинках пiдвищеної поверховостi. З подаванням гелеутворюючих складiв у дрiбнорозпиленому виглядi, досягається зниження їх витрати для гасiння вогнища, у порiвнянi з ранiше запропонованими технiчними рiшеннями, у 1,5 рази. Для визначення ефективного значення дисперсностi i iнтенсивностi розпилення гелеутворюючих складiв в математичних моделях витрати на гасiння модельного вогнища та часу його гасiння використанi полiноми другого ступеня. Невiдомi коефiцiєнти визначенi стандартним методом найменших квадратiв. В результатi були визначенi рацiональнi значення дiаметра крапель (1 мм) i iнтенсивностi подачi (0,6 л/с) гелеутворюючих складiв, що забезпечило технiчний оптимум їх використання. Таким чином було встановлено, що параметри гасiння модельного вогнища 1А дрiбнорозпиленими гелеутворюючими складами вiдповiдають сумарному витратi в 2,5 кг, що в 3,5 рази менше в порiвняннi з водою
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9539
ISSN: 1729-3774
Appears in Collections:Пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EEJET_ 4(10 (100))_2019.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.