Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9939
Title: Психосемантичний аналіз уявлень психологів-практиків про місце психологічного консультування
Authors: Афанасьєва, Наталя
Світлична, Наталя
Шайда, Олександр
Keywords: психолінгвістика
психологічне консультування
психосемантичний аналіз
психотерапевтичний дискурс
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skov oroda State Pedagogical University. 26(1). 402 p.
Abstract: Вступ. Психолінгвістичні дослідження людини як мовної особистості відкривають перед вченими нові перспективи для розробки технологій, спрямованих на вирішення проблеми визначення місця психологічного консультування у системі практичної допомоги в уявленнях психологівпрактиків. Використання психолінгвістичних методів, зокрема, методів психосемантики, допомагає дослідити походження, будову та функціонування індивідуальної системи знань та значень. Мета. Мета статті полягає у висвітленні результатів дослідження вербальних асоціацій фахівців-психологів щодо місця психологічного консультування в системі психологічної практики. Процедура дослідження. Дослідження проводилося за допомогою методики семантичного шкалювання та методу парних порівнянь. У ньому брали участь представники різних галузей психологічної практики, які працюють в Україні. Результати дослідження. Визначено, що в уявленнях досліджуваних психологічне консультування є цілком самостійною галуззю надання допомоги. Висновки. Психосемантичне дослідження вербальних асоціацій психологів за допомогою методики семантичного шкалювання та парних порівнянь всіх напрямів психологічної практики за критерієм схожості-відмінності дозволило встановити місце психологічного консультування в психосемантичному просторі. У картині узагальненого психосемантичного простору чим більш суб’єктивно схожими є досліджувані явища, стимули, об’єкти, тим ближче в просторі ознак розташовуються показники цих стимулів. Виходячи з такої дистанційної моделі, за суб’єктивними даними стосовно відмінностей одного стимулу від іншого реконструйовано їх взаємне розташування в просторі кількох ознак. Відстань між цими об’єктами є показником оцінки відмінностей. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що в уявленнях психологівпрактиків психологічне консультування є цілком самостійною галуззю практичної допомоги. Ключові слова: психолінгвістика, психологічне консультування, фахівці-психологи, психосемантичний аналіз, психотерапевтичний дискурс.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9939
ISSN: ISSN 2309-1797; e-ISSN 2415-3397
Appears in Collections:Кафедра психології діяльності в особливих умовах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Афанасьєва_Психолінгвістика.pdfABSTRACT Introduction. Psycholinguistic studies of a man as a linguistic personality open up new opportunities for scientists to develop technologies aimed to explore the role of counseling psychology in the system of psychological assistance in the representations of psychologists. The use of psycholinguistic research methods, in particular, psychosemantics helps to study the origin, structure and functions of the personal system of knowledge and definitions. Aim. The aim of the article is to highlight the research results of word associations of psychologists regarding the role of counseling psychology in the system of psychology practice. Research procedure: the study was conducted using the semantic differential scaling and the method of pairwise comparisons. Representatives of different branches of psychology who work in Ukraine took part in it. Results. It was determined that counseling psychology is a totally independent branch of assistance in the representations of the research subjects. Conclusions: the psycho-semantic research of psychologists’ word associations applyong the semantic differential scaling and the method of pairwise comparisons of all types of psychological therapy according to the criterion of similarity-difference has determined the role of counseling psychology in psychosemantic space. The more the phenomena, stimuli, objects studied are subjectively similar in the generalized psychosemantic space, the closer the indicators of these stimuli are located in the space of signs. Based on such a remote model, subjective data according to the differences of one stimulus from another their mutual arrangement are reconstructed in the space of several signs. The distance between these objects is an indicator of the differences. The research proves that psychological counseling is a totally independent branch of assistance in the representations of the psychologists. Key words: psycholinguistics, counseling psychology, psychologists, psychosemantic analysis, psychotherapeutic discourse.459,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.