Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16894
Title: РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНОЇ МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ У СОЦІАЛЬНІЙ ГРУПІ
Other Titles: DEVELOPMENT OF THE INFOLOGICAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION OF KNOWLEDGE IN THE SOCIAL GROUP
Authors: Шведун, В.О.
Ковальчук, В.Г.
Крюков, О.І.
Keywords: публічне управління
інтерактивна модель
консолідація інформації
управління знаннями
Issue Date: 2022
Publisher: НУЦЗУ
Citation: ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ Серія "Державне управління"
Series/Report no.: 2(17)2022;
Abstract: У статті доведено, що стосовно консолідації інформації про сприйняття споживачем запропонованої йому цінності традиційно необхідним є впровадження CALS-технологій. Показано, що консолідація інформації у даному випадку передбачає не тільки створення заснованих на єдиних (для споживача і виробника) стандартах баз даних, а й формалізацію досвіду спільної взаємодії шляхом спільного коригування стратегічних напрямків розвитку. Відповідно, в системі консолідованої інформації збираються знання про всі бізнес-процеси, які формують життєвий цикл цінності, що надається споживачу. Саме знання про структуру життєвого циклу дозволяють більш точно ідентифікувати сфери, у яких можна вдосконалити стратегічну відповідність компанії.
Description: It is proved that concerning consolidation of information about the consumer's perception of the value offered by him, it is traditionally necessary to implement CALS technologies. Consolidation of information in this case involves not only the creation of databases based on common (for the consumer and the manufacturer) standards, but also the formalization of the experience of joint interaction by adjusting the strategic directions of development. Accordingly, the consolidated information system collects knowledge of all business processes that form the life cycle of the value provided to the consumer. It is knowledge about the structure of the life cycle that allows you to more accurately identify areas in which you can improve the strategic compliance of the company.
URI: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16894
Appears in Collections:Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління Випуск 2(17) 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shvedun.pdf717,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.